Privaatsustingimused

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Fööniks Konsultatsioonide www.foonikskonsultatsioonid.eu haldaja isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress või teave käesoleva lehe www.foonikskonsultatsioonid.eu külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Fööniks Konsultatsioonid OÜ teenuste kasutamise kohta.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes. Samuti nõustute küpsiste kasutamisega.

1. Isikuandmete töötlemise eest vastutav isik

Fööniks Konsultatsioonid​ OÜ-s on isikuandmete töötlemise eest vastutav juhatuse liige Catalina Porro. 

Kontakt +372 55 9329 84 või e-mail info@foonikskonsultatsioonid.eu.

Fööniks Konsultatsioonid OÜ-l on õigus edastada maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksu- ja Tolliametis või Töötukassale. 

2. Kelle isikuandmeid Fööniks Konsultatsioonid OÜ töötleb?

Fööniks Konsultatsioonid OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Fööniks Konsultatsioonid OÜ teenuseid kasutada, või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest. 

3. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Fööniks Konsultatsioonid OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumiste, kodulehe www.foonikskonsultatsioonid.eu külastatavuse või uudiskirja ja reklaamide lugemise kohta.

Fööniks Konsultatsioonid OÜ  töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendibaasi loomine ja haldamine;
 • teenuste/toodete loomine ja klientidele pakkumine;
 • teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;
 • käesoleva ettevõtlusportaali haldamine ja arendamine;
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
 • koolitusest tulenevate nõuete täitmine (tunnistused, tõendid);
 • täiskasvanute koolitus seadusest tulenevad nõuded;
 • täiendkoolituse seadusest tulenevad nõuded.

4. Mis andmeid Fööniks Konsultatsioonid OÜ töötleb?

Andmete kogumise ja töötlemise üks printsiipe on, et kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid minimaalselt, eesmärgiga parandada pakutava teenuse kvaliteeti. 

Fööniks Konsultatsioonid OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid:

 • Kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;
 • lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed: isikukood või sünniaeg;
 • automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebilehitsejalt (ing. browser) saadud andmed;
 • uudiskirjaga saadud andmed- uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;
 • muud isikuandmed, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt www.rik.ee, www.teatmik.ee jt).

5. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Fööniks Konsultatsioonid OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ega jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele, v.a alljärgnevatel juhtudel:

 • Eesti Töötukassa klientide andmed Töötukassa konsultantidele;
 • Riikliku järelvalve asutustele (nt PPA, KAPO jt.);
 • Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid)

Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamise, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riikliku järelvalve asutustele, kui see nõue tuleneb seadusest.

Fööniks Konsultatsioonid OÜ säilitab isikuandmeid niikaua, kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

6. Küpsised

Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab www.foonikskonsultatsioonid.eu veebileht küpsiseid ehk cookie’sid.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Kasutatavad küpsiste tüübid on järgnevad:

Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja poolt tehtud varasemaid valikuid (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning pakkuda seeläbi tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone. Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumisest veebilehel.

Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust. Reklaamküpsised koguvad andmeid kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldavad veebilehel esitada kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsise liik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

7. Isikliku info ülekanne

Samuti kasutame oma töös küpsiste kaudu osaliste andmete ülekannet. Me ei anna üle teie nime, e-posti, telefoni. Kasutame ülekandeks IP’d. Seda selleks, et saaksime kasutada oma turundustöös vajalikke programme. Näiteks Google Analytics, Facebook Pixel. Programmid kasutavad meie edastatavat infot, et hinnata meie lehe kasutust teie kasutajamugavuse parandamiseks. Et ka tulevikus oleks leht sama hea, või isegi parem ja mugavam.

Vajadusel saate ennetada seda keelates oma arvutis küpsised, kuid see segaks tänapäeva interneti kasutuses tõenäoliselt kasutajamugavust tohutult.

Teised lingid:

www.foonikskonsultatsioonid.eu sisaldadab kolmandate osapoolte veebilehtede linke. www.foonikskonsultatsioonid.eu lehel puudub vastutus nende lehekülgede sisu eest. Nende kasutamine on teie enda vastutusel.

8. Õigus esitada kaebus ja rikkumisest teavitamine

 • Kui arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile, või kui teie elukoht on muus EL liikmesriigis, siis vastava riigi pädevale ametiasutusele.
 • Kui isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, teavitame andmesubjekti põhjendamatu viivituseta isikuandmetega seotud rikkumisest.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 1.12.2020.