Fööniks konsultatsioonid kliendi õigused ja kohustused

Kliendi õigused

 1. Kliendil on õigus saada professionaalset vajadustele vastavaid teenuseid Fööniks konsultatsioonide spetsialistidelt.
 2. Tutvuda kvaliteedinõuetega, teenuse osutamise korraga ja küsida lisainfot pakutavate teenuste kohta.
 3. Kliendil on õigus nõuda tema poolt esitatud info konfidentsiaalsusele.
 4. Kliendil on õigus võrdväärsele kohtlemisele hoolimata soost, vanusest, rassist või mõnest muust eripärast.
 5. Kliendi inimväärikus ja privaatsus säilitatakse kõikidel spetsialistidega kohtumistel.
 6. Kliendil on õigus oma ettepanekuid, kaebusi või tagasisidet avaldada teenuse parandamiseks läbi tagasiside vormi kas kirjalikult või elektroonselt.
 7. Kliendil on õigus tutvuda temaga seonduvate dokumentidega.
 8. Kõigis lastega seotud teenustes seatakse esikohale lapse huvid.
 9. Esitada oma ettepanekuid teenuse ja olmetingimuste paremaks korraldamiseks.

Kliendi kohustused

 1. Kokkulepitud broneeringutele mitteilmumisest või loobumisest vähemalt 24 tundi ette teatama.
 2. Tegema koostööd rehabilitatsiooniasutuse spetsialistidega.
 3. Kinni pidama spetsialistidega sõlmitud kokkulepetest ja informeerida neid kui see ei ole võimalik.
 4. Teavitama rehabilitatsioonikeskust enda poolt esitatud andmete muutumisel.
 5. Mitte ilmuma broneeringule alkoholi- või narkojoobes.
 6. Lepingu olulise rikkumise ja seejärel teenuse osutamise lõpetamise korral on õigus asutusel juhtunust informeerida teenuse tellijat (Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa).
 7. Mitte saabuda teenusele nakkusohtlikus seisundis. Vastava seisundi ilmnemisel on klient kohustatud teavitama sellest eelnevalt asutuse teenindavat personali.